Richting geven met ICT

Digital Direction

Binnen succesvolle organisaties zien CEO’s en management teams de ICT-functie als een integraal en strategisch onderdeel van hun business. Moderne bestuurders zien in dat ICT een functie is geworden die succes of falen van de organisatie bepaalt. ICT is leidend geworden bij de inrichting van de organisatie en afstemming op de interne én externe klant. Digital Direction realiseert deze digitale transformatie voor uw organisatie.

Wie

Digital Transformer

Op ICT-gebied waren er de afgelopen drie jaar meer ontwikkelingen dan de vijftien jaar ervoor. Slimme organisaties spelen hierop in en creëren zo een dominante marktpositie. Andere organisaties zien hun bedrijfstak door disruptie zodanig veranderen dat ze existentieel bedreigd worden. Voor alle organisaties daar tussenin: het gaat er niet om óf ze mee kunnen komen, maar hoe.

ICT werd gezien, en vaak nu nog, als een technisch bolwerk. Ondersteunend. Operationeel. En probleemoplossend in de traditionele uitvoering. Daardoor werden kansen niet benut en nieuwe ontwikkelingen niet gezien.

Binnen succesvolle organisaties zien CEO’s en management teams de ICT-functie als een integraal en strategisch onderdeel van hun business. Moderne bestuurders zien in dat ICT een functie is geworden die succes of falen van de organisatie bepaalt. ICT is leidend geworden bij de inrichting van de organisatie en afstemming op de interne én externe klant.

Deze transitie vraagt om digitaal richting geven, samen met het management team om de organisatiestrategie te vertalen naar een ICT-strategie. Nieuwe technieken en werkmethodes introduceren. Digitale dienstverlening vorm geven en implementeren. Leiding geven aan ICT-teams. Een ICT-omgeving inrichten als essentiële voorwaarde voor de business. Dit is het werkveld van Digital Direction.

WAT DOET DIGITAL DIRECTION?

Management

Digital Direction helpt CEO’s, management teams of bestuurders de organisatiestrategie te vertalen in een ICT-strategie. Binnen deze ICT-strategie moeten de juiste technieken, methodes en werkprocessen gekozen worden. In welke mate is de ICT-functie een onderdeel van de bedrijfsfunctie? Wat gaat informatietechnologie betekenen voor de bedrijfsuitvoering? Waar staan we in ons digitaliseringsproces over drie tot vijf jaar? Digital Direction zet deze vragen op de kaart van de organisatie en zet met antwoorden een digitaal transitieproces in.

Vertaling

Digital Direction helpt organisaties een verbinding te maken tussen de business en ICT. Digital Direction begrijpt de management-taal én ICT-taal en brengt hiertussen verbinding aan. Informeert het management over de mogelijkheden, maar ook over de consequenties die de inzet van ICT voor de organisatie heeft. Organisatorisch, financieel en voor de bedrijfsuitvoering. Top down: de richting waarin een organisatie gestuurd wordt, moet uitgelegd en vertaald worden naar een ICT-uitvoering en overgebracht worden op de ICT-medewerkers. Bottom up: het management moet continu op de hoogte zijn van mogelijkheden en consequenties van de inzet van ICT. De dynamiek van ICT wordt vertaald naar managementniveau. Zo ontstaat een verankering van ICT op bestuurdersniveau.

Interne afstemming

Digital Direction stelt vragen op de werkvloer en kijkt naar de wijze van werken van de medewerkers. Hierdoor worden wensen en behoeftes in kaart gebracht en (werk)processen geanalyseerd. Beperkte communicatie en informatievoorziening is vaak de oorzaak van een stagnering van de uitvoering met langere wachttijd en doorlooptijd als gevolg. Digital Direction analyseert deze bottle necks en luistert naar de behoeftes en aanbevelingen van de gebruikers. Door de inzet van ICT en andere manieren van werken ontstaat een modern ingerichte en slagvaardige organisatie met aanzienlijke rendementsverbeteringen als gevolg. Digital Direction analyseert, faciliteert en implementeert deze verbeteringen en adviseert het management hierover.

Externe afstemming

Voordat ICT als strategisch instrument ingezet wordt, moet helder zijn wat klanten, de markt, de branche en stakeholders in de toekomst van de organisatie verwachten. Voor bestuurders is dit vrijwel altijd duidelijk, maar een vertaling naar hoe dit met ICT te doen is vaak een ontbrekend stuk. Digital Direction helpt deze vertaalslag te maken en kijkt naar branche-ontwikkelingen, klantwensen en technologische ontwikkelingen. Door eerst “naar buiten” te kijken naar externe partijen en innovaties (klanten, concurrenten, patiënten, nieuwe producten, enz.) ontstaat een duidelijk beeld hoe en op welke wijze ICT in de toekomst een bijdrage gaat leveren aan het bedrijfsresultaat. Digital Direction geeft vorm aan deze externe afstemming binnen het ICT-beleid.

Implementatie

Toekomstvaste hard- en software moet gekozen worden. De netwerktechnologie moet gemoderniseerd of aangepast worden. Keuzes voor bijvoorbeeld de Cloud (of niet) en de invloed van the Internet of Things (IoT) moeten bij de keuzes in lijn worden gezien met de organisatiestrategie. Toeleveranciers moeten geselecteerd worden. Contracten met toeleveranciers moeten vernieuwd of opgezegd worden. Digital Direction begrijpt deze dynamiek en heeft veel ervaring met de technische en financiële consequenties van deze langjarige overeenkomsten. Digital Direction helpt organisaties met de invoering van nieuwe innovaties en is het “gezicht” en onderhandelingspartner voor de organisatie naar grote ICT-partijen.

Leiding geven

Traditioneel werden ICT-teams aangestuurd door de financieel directeur (CFO), met vaak grote communicatieproblemen als gevolg. De CFO sprak de taal van ICT-ers niet en had vaak de tijd, opleiding en competentie niet om als leidinggevende voor het ICT-team te staan. Veelal ontbraken daardoor goede beslissingen op managementniveau, werd het managementteam onjuist of ten dele geïnformeerd en had het ICT-team het gevoel stuurloos te zijn. Digital Direction heeft jarenlange ervaring in het leiding geven aan ICT-teams, kent de dynamiek van ICT binnen organisaties en de “tech-cultuur” van ICT-medewerkers. Door leiding te geven aan ICT-teams, helpt Digital Direction in de overbrugging tussen de corporate- en techno-cultuur.

bel terug

Contact